Algemene voorwaarden bedrijven - XBEEShop.nl
Menu
0
Snelle levering uit voorraad
Gratis verzending NL/BE vanaf €40,00
Koop rechtstreeks van EU distributeur

Algemene voorwaarden bedrijven

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE TRANSACTIES XBEEShop.nl

ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, transacties en leveringen alsmede op alle overeenkomsten, zowel online als offline gesloten, tussen ons en een koper, hierna te noemen: 'koper'.
 2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan van koper – maken geen deel uit van de overeenkomst tussen ons en koper en binden derhalve ons niet, tenzij wij de voorwaarden van koper schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaarden.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en uitsluitend voor de aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn. Met betrekking tot de overige aanbiedingen en overeenkomsten blijven deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
 4. Onder 'schriftelijk' wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per fax of per e-mail.
 5. Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend ook al is een termijn voor aanvaarding opgenomen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De overeenkomst komt tot stand doordat wij de order schriftelijk accepteren of doordat wij begonnen zijn met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Iedere aanbieding of toezegging gedaan door een vertegenwoordiger van ons is alleen bindend voor zover wij dit schriftelijk hebben bevestigd.

GEREGISTREERDE KLANTEN OP DE WEBSITE

 1. Indien de koper via de website een account bij ons aanvraagt, verschaffen wij (eventueel na controle en akkoordbevinding) aan de koper een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.
 2. De koper garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de koper.
 3. De koper ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Wij mogen er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de koper.
 4. Zodra de koper weet of reden heeft te vermoeden dat de gebruikersnaam en het wachtwoord worden misbruikt of in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal de koper ons hierover onmiddellijk informeren, onverminderd de eigen verplichting van de koper om onmiddellijk doeltreffende maatregelen te treffen.

PRIJZEN

 1. Als prijs geldt hetgeen tussen partijen is overeengekomen.

 2. Alle prijzen genoemd op de website en in onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud van programmeer, type- of schrijffouten.
 3. Enige wijziging in één of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen (al dan niet met terugwerkende kracht gewijzigd), de prijs van het product op de wereld- en Nederlandse markt (inclusief overheidsbeschikkingen, welke een hogere prijs toestaan), koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting, transport- en opslagkosten, productiekosten of valutawijzigingen, die zich na totstandkoming van de overeenkomst maar voor levering voordoen, geven ons het recht, naar onze eigen keus een dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen dan wel de order te annuleren, zonder dat de koper ter zake enig recht op schadevergoeding heeft.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle door ons opgegeven prijzen exclusief BTW en/of accijnzen en/of biobestanddelen, invoerrechten en andere belastingen, heffingen of rechten. De prijzen zijn gebaseerd op Ex Works, Dronten, Nederland (EXW, Incoterms® 2010) tenzij anders schriftelijk aangegeven.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door ons geleverde of te leveren producten rusten uitsluitend en volledig bij ons, behoudens voor zover zij bij onze leveranciers mochten rusten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen is de koper niet gerechtigd onze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, anders dan met het uitsluitende doel van wederverkoop van de door ons geleverde producten.
 3. Ingeval van levering aan de tussen(detail-)handel zal behoudens schriftelijke overeenkomst van het tegendeel koper het van ons betrokken product niet anders in het verkeer brengen dan onder het door ons vastgestelde merk.
 4. Alle rechten met betrekking tot onze website(s) berusten uitsluitend bij ons.

HOEVEELHEID

 1. Wij behouden ons het recht voor om ineens verkochte producten of ineens afgeroepen hoeveelheid producten in gedeelten af te leveren in welk geval de hierna omschreven (betalings)-voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering.
 2. Op de plaats van levering vastgestelde maten en gewichten zijn bindend, indien wordt geleverd over een geijkte meter met bondruksystemen. In andere gevallen zijn de maten en gewichten van de afleverende installatie maatgevend. De koper is gerechtigd zich bij deze vaststelling te doen vertegenwoordigen en desgewenst de producten voor eigen rekening te laten meten en/of wegen.
 3. Afwijkingen van de geleverde hoeveelheid producten ten opzichte van de overeengekomen hoeveelheid tot en met 50% geven de koper niet het recht afname te weigeren.

LEVERTIJD

 1. Bij de overeengekomen levertijd geldt steeds het voorbehoud van ongestoorde arbeidstoestanden en materiaalvoorziening, ongestoord transport en aanhouding der levertijd door onze leveranciers; voorts zijn de overeengekomen levertijden steeds bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fataal. Wij zijn niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertermijn dan nadat wij schriftelijk in gebreke zijn gesteld door koper, deze ons hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en wij hieraan geen gevolg hebben gegeven.
 2. De levertermijn gaat niet eerder in dan nadat een overeenkomst tot stand is gekomen conform het bepaalde in artikel 2 en koper aan ons voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens en informatie heeft verstrekt en wij de eventueel overeengekomen vooruitbetaling van koper ontvangen hebben en/of bankgarantie is verkregen en/of nadat een onherroepelijke (geconfirmeerde) L/C door ons schriftelijk is geaccepteerd.
 3. Overschrijding van de levertijd geeft de koper nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding en geeft koper niet het recht om zijnerzijds enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiend niet na te komen.

LEVERING

 1. Leveringscondities worden per transactie overeengekomen. Alle leveringscondities gelden conform Incoterms® 2010.
 2. Indien wij, ingevolge de overeengekomen Incoterms, verantwoordelijk zijn voor het vervoer van de producten, gaat onze vervoersplicht niet verder dan tot de plaats die voor het door ons gekozen vervoersmiddel redelijkerwijs bereikbaar is. Voor het verdere transport heeft koper zorg te dragen. Indien overeengekomen is dat wij verantwoordelijk zijn voor het lossen van de producten, is koper verplicht bij aankomst direct gelegenheid te geven tot lossing in een daartoe voor het product geschikte installatie.
 3. Aanduidingen van koper met betrekking tot de maximale inhoud van - en het vloeistofpeil in zijn tanks, alsmede de aard van het daarin aanwezige product, mogen door ons als juist worden aangenomen. De gevolgen van een onjuiste of onduidelijke aanduiding komen voor rekening van koper. Ook de eventuele schade, het verloren gaan van geleverde producten daaronder begrepen, ontstaan door het overlopen van opslagtanks bij het vullen en veroorzaakt door het niet aanwezig zijn of niet goed functioneren van peilstokken of peilschaal, komt voor rekening van koper.
 4. Op koper rust een afnameplicht. Indien koper de producten niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt, is koper in verzuim en kunnen wij naar keuze (i) de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden; (ii) de producten voor rekening en risico aan koper verzenden; (iii) de producten voor rekening en risico van koper onder ons houden. Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen opslagkosten en eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van koper. Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan ons toekomende rechten.

EMBALLAGE EN VERSTREKTE MATERIALEN EN INSTALLATIES

 1. Emballage is in de prijs inbegrepen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Emballage die niet in de prijs is inbegrepen wordt in bruikleen verstrekt en blijft derhalve ons eigendom. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zal de koper deze emballage zo spoedig mogelijk in ongeschonden staat aan ons retourneren op basis van Delivered Duty Paid (DDP, Inco-terms® 2010) op een door ons op te geven adres. Bij gebreke hiervan moet koper ons de kostprijs van nieuwe vervangende emballage vergoeden.
 2. Alle door ons in bruikleen of huur/huurkoop verstrekte materialen en installaties mogen uitsluitend worden gebruikt voor de opslag en/of het verwerken van door ons geleverde producten. Direct bij of na aflevering dient koper zich te vergewissen van de goede staat van de ter beschikking gestelde materialen en installaties; artikel 11 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. Koper is verplicht de ter beschikking gestelde materialen en installaties deugdelijk te laten onderhouden door een daartoe bevoegde deskundige; alle kosten van gebruik en onderhoud van de materialen en installaties komen voor rekening van koper. Indien koper in strijd handelt met bovengenoemde verplichtingen hebben wij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en is koper verplicht om alle ter beschikking gestelde materialen en installaties terstond schoon, goed onderhouden en leeg aan ons ter beschikking te stellen op een door ons op te geven plaats, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij staan in voor de bruikbaarheid van door ons geleverd product voor een bepaald doel en/of bepaalde omstandigheden, indien wij dat bepaalde doel en die bepaalde omstandigheden uitdrukkelijk schriftelijk aan koper hebben bevestigd. Wij staan tevens in voor door ons verstrekte gebruiksadviezen, mits schriftelijk bevestigd. Ingeval ons wordt verweten dat door ons geleverd product niet voor het door ons gestelde doel en onder de door ons gestelde omstandigheden bruikbaar is, dan wel dat onze gebruiksadviezen niet deugdelijk zijn, dient de koper aan ons gelegenheid te geven, in welke zin dan ook, ter zake daarvan een onderzoek in te stellen.
 2. Onze aansprakelijkheid jegens koper is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 omschreven verplichtingen.
 3. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van ons en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, zijn wij slechts aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, gederfde winst, schade als gevolg van beschadiging, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van door ons verstrekte gebruiksadviezen, tenzij het een advies betreft afkomstig van personen die aangemerkt kunnen worden als leidinggevende functionarissen en koper aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.
 5. Indien en voor zover, ondanks het hierboven gestelde op ons enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de betrokken producten met dien verstande dat wij hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zullen zijn tot een bedrag van maximaal 500.000,- euro per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval.
 6. Tenzij de schade een direct gevolg is van grove schuld of opzet van ons zal koper ons vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde producten en zal hij ons alle schade vergoeden die wij lijden als gevolg van dergelijke aanspraken.
 7. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart indien deze niet binnen 1 jaar na levering schriftelijk bij ons is ingediend.
 8. Wij verbinden ons ertoe om naar beste vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.
 9. Wij zijn, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website, het (onjuiste) gebruik van de website en het verstrekken van onjuiste gegevens door de koper.
 10. De website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Wij hebben geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

RECLAMES

 1. Klachten van kopers over de levering, inclusief die over de kwaliteit, samenstelling en/of hoeveelheid van het geleverde product moeten binnen 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk bij ons worden ingediend, respectievelijk binnen 8 dagen nadat de goederen ter beschikking van de koper zijn gesteld, op straffe van verval van alle rechten.
 2. Indien enige reclame naar ons oordeel gegrond wordt bevonden, gaan onze verplichtingen niet verder dan het alsnog leveren van het ontbrekende, het vervangen van de producten of het crediteren van koper voor het desbetreffende (deel van het) factuurbedrag, dit naar onze keuze. In geen geval zijn wij gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade.

BETALING

 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen geschieden alle verkopen à contant en zonder enige korting, opschorting of compensatie. Op enige andere conditie kan de koper derhalve slechts een beroep doen, wanneer die andere conditie schriftelijk door ons is bevestigd.
 2. In afwijking van hetgeen betreffende de betaling mocht zijn overeengekomen, hebben wij te allen tijde het recht betaling te vorderen van reeds geleverde producten en andere zaken alvorens verder te leveren, alsook om vooruitbetaling te verlangen.
 3. Alle betalingen strekken eerst ter voldoening van rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste factuur. Bij betaling per debitcard of creditcard staat koper er voor in dat hij over voldoende saldo beschikt.
 4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van koper te verlangen, dat deze onverwijld (extra) betalingszekerheid stelt in een door ons te bepalen vorm. Indien koper nalaat de verlangde zekerheid (tijdig) te stellen, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd ons recht op vergoeding van door ons geleden schade. Tevens is al hetgeen koper aan ons uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. Wij hebben het recht van retentie op goederen van koper daaronder begrepen voer- en vaartuigen waarin onze producten zijn gebruikt, totdat volledige betaling plaatsvindt of voldoende zekerheid wordt gesteld.
 6. Indien een betalingstermijn, welke termijn immer als fataal beschouwd wordt, is overeengekomen, is de koper door het enkele verloop daarvan in verzuim zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling noodzakelijk is. Als betalingstermijn geldt 5 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 7. Koper is niet gerechtigd op grond van een gepretendeerde tegenvordering of gepretendeerde bezwaren betrekkelijk de uitvoering van een overeenkomst of anderzijds betaling op te schorten.
 8. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

GEVOLGEN VAN NIET-TIJDIGE BETALING

 1. Bij niet-tijdige betaling van een vordering is koper vanaf het intreden van het verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% rente per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 2. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de koper verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste EUR 250,= per vordering bedragen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Het eigendom van de door ons verkochte en aan de koper afgeleverde producten gaat eerst op de koper over op het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die koper verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of het tekortschieten in de nakoming van zo'n overeenkomst.
 2. Zolang er op de producten een eigendomsvoorbehoud van ons rust, blijven wij onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd door ons geleverde en bij koper nog aanwezige producten zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, ongeacht onze verdere rechten jegens koper.
 3. Indien dezelfde soort producten geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij koper aanwezige producten geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
 4. Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van ons rust, mogen door de koper niet voorwaardelijk of onvoorwaardelijk aan derden worden geleverd of als zekerheid aangeboden of worden bezwaard. De koper heeft desalniettemin het recht om deze producten te verkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 5. Bij niet-tijdige voldoening aan zijn financiële verplichtingen jegens ons is de koper verplicht om, ingeval goederen door hem aan derden zijn doorgeleverd, ons op eerste daartoe strekkende aanmaning al zijn rechten te dier zake jegens die derde aan ons over te dragen of te verpanden (naar onze keuze) van hetgeen wij alsdan van koper te vorderen mochten hebben. Ter voldoening aan deze verplichting verpandt koper reeds nu voor alsdan al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derde.

  Zodra koper in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens ons, zijn wij bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. Koper is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op ons eerste daartoe strekkend verzoek onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door ons geleverde producten heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen. Indien koper na sommatie onzerzijds in gebreke blijft deze medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van 25% van onze openstaande vordering op koper, alsmede een onmiddellijke opeisbare boete van 5% van onze openstaande vordering voor iedere daarop volgende dag gedurende welke de nalatigheid van koper voortduurt, onverminderd ons recht om daarnaast nakoming te vorderen.

OVERMACHT

 1. Ingeval van overmacht hebben wij het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden of op te schorten tot een door ons te bepalen tijdstip, zonder dat wij tot enige schadevergoeding deswege verplicht zijn.
 2. Onder de bij dit artikel bedoelde omstandigheden vallen in ieder geval oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, blokkade, in- en uitvoerverboden, gehele of gedeeltelijke inbeslagname, of opvordering van voorraden bij ons of onze toeleveringsbedrijven door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, overstromingen, verkeersstagnatie, transportvertragingen, gebrek aan vervoersruimte, niet- of niet-tijdige levering door onze toeleveranciers, stakingen, boycot, embargo, sancties, machinebreuk, vernielingen en andere stagnaties in ons bedrijf of in onze toevoerbedrijven, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, alsmede een zodanige schaarste al dan niet als gevolg van prijsstijgingen van het product, dat in alle redelijkheid van ons niet gevraagd kan worden om zelfs tegen een hogere prijs te leveren.
 3. Indien wij bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het hier een afzonderlijke overeenkomst. Wij hebben voorts het recht om de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering daarvan mogelijk blijkt.

OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Wij zijn gerechtigd de tussen ons en koper bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding, indien koper niet (tijdig), niet behoorlijk of niet volledig voldoet aan de (betalings)verplichtingen die voor hem uit enige met ons gesloten overeenkomst voortvloeien, of indien er gronden zijn om te vrezen dat koper zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van koper of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
 2. Opschorting en ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds geleverde producten onverlet. Daarnaast zijn wij alsdan gerechtigd van koper te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten, daaronder begrepen door ons gederfde winst. Deze vorderingen zijn met onmiddellijke ingang opeisbaar.
 3. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, onze kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen die wij moeten maken ten gevolge van de niet, niet tijdige of niet correcte nakoming door koper, voor rekening van koper.

ANNULERING

 1. Annulering van een order door koper is in beginsel niet mogelijk. Indien koper een order niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij gehouden aan ons alle met het oog op de uitvoering van de order redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding en dergelijke) te vergoeden, onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving en overige schade. Voorts is koper gehouden de uit de annulering voortvloeiende kosten te vergoeden.
 2. Door koper zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met BTW.

RECHT VAN SUBSTITUTIE

Zowel voor wat betreft gesloten overeenkomsten als voor wat betreft haar uitvoering, zijn wij gerechtigd een ander in onze plaats te stellen.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene voorwaarden en op alle door ons gedane aanbiedingen en alle gesloten overeenkomsten tussen koper en ons is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

JURISDICTIE

Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met enige koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in onze vestigingsplaats tenzij wij in een voorkomend geval zouden kiezen voor de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van koper. Geschillen tussen ons en kopers die buiten de EU gevestigd zijn, zullen definitief worden beslecht door middel van arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel ('ICC') overeenkomstig het Arbitragereglement van de ICC door één of meerdere arbiters benoemd overeenkomstig dit Reglement. De gebezigde taal is Engels. De arbitrage zal plaatsvinden in Zwolle (Nederland).

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »

Meteen op de hoogte van onze acties en nieuws!

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €40,00 en de verzending is gratis